Skip to main content

Syriac School stadgar

Stadgarna är våra gemensamma spelregler som berättar hur vi organiserar oss och arbetar tillsammans.

 1- Föreningens namn och säte

Förenings namn är Syriac School. Föreningen har sitt säte i Stockholm, i Stockholms kommun.

2- Ändamål

Syriac School är en ideell förening som har till syfte är att främja syriska språkets undervisning och spridning. Syriac School har till mål att driva distanskurser (online) i det syriska språket för alla som är intresserade. Studenten lär sig läsa, skriva och tala genom automatiserade sektioner, uppgifter och läxor som studenten gör själv. Kurserna avslutas genom ett digitalt prov. Lärandet sker genom undervisningsplattformen: www.syriac.school

Föreningen har även till mål att stödja behövande personer och familjer.

3- Medlemskap

Syriac School medlemmar är studenter som registrerar sig i en av Syriac Schools kurser.

Studentens medlemskap avslutas när studenten avslutar eller är klar från utbildningen.

Syriac School medlemmar är även de som deltar i föreningens verksamheter och som bejakar i denna stadgar.

 4- Styrelsen

Styrelsen består av ordförande, en vice-ordförande, en sekreterare, en kassör och tre ledamöter.

 5- Styrelsens uppgifter

▪ Styrelsen företräder föreningen, bevakar dess intressen och handhar dess angelägenheter.

▪ Styrelsen beslutar å föreningens vägnar såvida inte annat föreskrivs i dessa stadgar.

▪ Styrelsen ska verkställa av årsmötet fattade beslut, handha föreningens ekonomiska angelägenheter och föra räkenskaper, samt avge årsredovisning till årsstämman för det senaste räkenskapsåret.

▪ Styrelsen sammanträder när ordföranden finner det erforderligt eller på begäran av minst två ledamöter. Kallelse med fördragslista skall två veckor före sammanträde vara styrelsens ledamöter tillhanda. Vid styrelsesammanträde skall protokoll föras.

▪ Styrelsen är beslutsför då majoriteten är närvarande. Styrelsebeslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal gäller den mening ordföranden biträder.

▪ Styrelsen beslutar med 2/3 majoritet om uteslutningen.

 6- Motion och förslag

Rätt att väcka motion har varje medlem i Syriac School. Motion som ska behandlas vid ordinarie årsmöte ska vara inkommen till styrelsen senast två månader före årsmötet.

7- Årsmöte

Årsmötet är högsta beslutande organ. Ordinarie årsmöte hålls vartannat år före den 1/april på tid och plats som styrelsen bestämmer. Skriftlig eller elektronisk kallelse ska avsändas till alla medlemmar senast 14 dagar före ordinarie årsmöte och senast 14 dagar före extra årsmöte, med möjligheten att delta i årsmötet distans (online).

Varje myndig medlem som har fyllt 18 år har rösträtt i årsmötet.

 Vid årsmöte ska följande ärenden behandlas:

1- Val av ordförande och sekreterare för mötet.

2- Fastställande av röstlängd för mötet.

3- Val av protokolljusterare och rösträknare.

4- Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.

5- Fastställande av dagordning.

6- Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste verksamhets- /räkenskapsåret.

7- Revisionsberättelsen för verksamhets-/räkenskapsåret.

8- Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tidrevisionen avser.

9- Fastställande av medlemsavgifter.

10- Fastställande av ev. verksamhetsplan och behandling av budget

11- För det kommande verksamhets- /räkenskapsåret.

12- Val av ordförande i föreningen för en tid av 2 år.

13- Val av sex ledamöter.

14- Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.

15- Övriga frågor.

Under de åren då Syriac School årsmöte ej äger rum fattas beslut angående balans – resultaträkning samt beviljande av ansvarsfrihet av förvaltningsmötet. Vid förvaltningsmötet ska punkt 1 till 11 av årsmötets dagordning behandlas.

 8- Årsredovisning / Räkenskaper

Syriac School verksamhetsår är kalenderår. Syriac School räkenskaper ska per den 31 december varje år sammanföras i fullständigt bokslut.

  9- Medlemsavgift

 Medlemsavgiften fastställs årligen av årsmötet.

 10- Regler för ändring av stadgarna

Förslag till ändring av Syriac School stadgar kan lämnas skriftligen av medlemmarna senast den 30 november året före förenings årsmötet.

För ändring av dessa stadgar krävs beslut av årsmöte med minst 2/3 av antalet avgivna röster. Förslag till ändring av stadgarna får ges såväl av medlem som styrelsen.

 11- Upplösning av Syriac School

För upplösning av föreningen krävs ett beslut med över 2/3 av antalet angivna röster vid två på varandra följande föreningsmöten, hållna med minst tre månader mellanrum, där minst ett ska vara ett ordinarie föreningsmöte.

När föreningen upplöses ska föreningens tillgångar överlämnas jämnt till S:t Petrus syrisk-ortodoxa kyrka i Hallonbergen och S:t Georges syrisk-ortodoxa kyrka i Aleppo, om inte annat beslut fattas i årsmötet.

Syriac School websidan med innehållet går tillbaka till Pierre Gergi som äger Syriac School hemsidan. Dessutom ska medlemmarna inte kunna göra anspråk på någon del av den digitala egendomen.

Syriac School Bylaw